Corona

Het coronavirus heeft ook gevolgen voor onze dienstverlening. Lees hier meer informatie.
Een actueel overzicht van belangrijke updates vindt u in ons liveblog

Ondernemen & corona

Wat doet de gemeente Roermond voor ondernemers? 

De crisis raakt ons allemaal! De gemeente Roermond is momenteel heel hard bezig om u als onderneming te kunnen helpen/ondersteunen. Met meedenken en het geven van informatie willen wij ondernemers zo veel als mogelijk ondersteunen. Dit doen we zowel digitaal als telefonisch. Denk hierbij aan de mogelijkheid voor de bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) en de samenwerking met BsGW voor de gemeentelijke belastingen.
Hieronder vindt u de belangrijkste informatie op een rij, met verwijzingen naar relevante informatie bij andere instanties.

Wij onderhouden nauw contact met onze partners hierin, zodat zij hun achterban kunnen informeren en hulp kunnen bieden waar nodig:

Verlening voor de tijdelijke uitbreiding terrassen tot 1 november 2020

Op 17 augustus 2020 heeft de Burgemeester ingestemd met het voornemen om de gedoogperiode van de tijdelijke uitbreiding terrassen te verlengen tot 1 november 2020.
De bestaande voorwaarden blijven hiermee ongewijzigd. 

Meer informatie over de voorwaarden en de manier van aanvragen vind u op deze pagina.

Verzoek voor aanvullende voorzieningen horeca vanwege corona maatregelen

Horeca ondernemers die vanwege de opgelegde corona maatregelen extra vloeroppervlakte willen creëren met bijvoorbeeld een overkapping, een tent, het in gebruik nemen van een leegstand pand of andere voorziening, dienen hiervoor toestemming te vragen aan de gemeente. Het gaat hier om tijdelijke voorzieningen (uiterlijk 1 april 2021).

De voorzieningen worden getoetst op onder andere  ruimtelijke ordening, veiligheid, leefbaarheid en openbare orde. Het type aanvraag is afhankelijk van het type voorziening.  Wilt u een extra voorziening gaan plaatsen, neem dan contact op met Bedrijvencontactfunctionaris Stephan Berendsen via telefoonnummer:  06-29415045 of per email: stephanberendsen@roermond.nl.

Hij kan u informeren over de zaken waar u rekening mee dient te houden en aangeven welke procedure u moet volgen voor het indienen van een verzoek. Mogelijk kunt u ook een financiële ondersteuning krijgen voor het plaatsen van een voorziening, hiervoor dient een verzoek in bij het coronafonds via de pagina coronafonds. In deze aanvraag dient u aan te geven wat de kosten zijn van de voorziening (bedragen aangeven exclusief btw) en om hoeveel vierkante meter uitbreiding het gaat.

Roermondse corona-fonds

Vanaf maandag 8 juni om 9:00 uur kunnen aanvragen voor het Roermondse corona-fonds worden ingediend. Voor ondernemingen, verenigingen en stichtingen die als gevolg van de coronacrisis ernstig in hun voortbestaan worden bedreigd en die geen andere steun kunnen krijgen, kan het fonds de redding zijn. Er is ook geld en andere hulp beschikbaar voor organisaties en inwoners die goede en innovatieve ideeën voor de 1,5 meter-samenleving willen uitvoeren. Klik hier voor meer informatie

Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) / Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)

Het kabinet stelt een tijdelijke, versoepelde regeling in om zelfstandig ondernemers, waaronder zzp’ers, te ondersteunen zodat zij hun bedrijf kunnen voortzetten. De regeling wordt uitgevoerd door de gemeente.

Gezien de grote hoeveelheid aanvragen kan het enkele dagen duren voordat u wordt teruggebeld of uw aanvraag in behandeling wordt genomen. We vragen uw begrip hiervoor.

Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS of Noodloket)

Behalve bovenstaande maatregelen is er een noodloket voor ondernemer die direct zijn getroffen door overheidsmaatregelen ter bestrijding van de coronacrisis en die hun omzet daardoor geheel of grotendeels zien verdwijnen.  Deze ondermers zien hun inkomsten grotendeels teruglopen terwijl de vaste lasten intussen gewoon doorlopen en uitgaven in veel gevallen al gedaan zijn. Deze inkomsten kunnen bovendien moeilijk worden ingehaald wanneer de COVID-19-uitbraak achter de rug is. Eis is wel dat het ondernemingen betreft met een fysieke inrichting buiten het eigen huis.

Het gaat om een eenmalig bedrag ad € 4.000, dat niet hoeft te worden terugbetaald. Deze regeling wordt niet uitgevoerd door de gemeente maar door de Rijkdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Het ontvangen van het bedrag ad € 4.000 is niet van invloed op de gemeentelijke regeling.

Aanvulling TOGS-regeling 

Via de TOGS-regeling kunnen specifieke groepen ondernemers sinds 27 maart een eenmalige tegemoetkoming van € 4000 netto krijgen waarmee ze hun vaste lasten kunnen betalen. Het kabinet heeft dinsdag besloten om de TOGS-regeling voor een tweede keer aan te vullen. 

Daardoor krijgen diverse contactberoepen zoals tattooshops, ook toegang tot de regeling. Ook zijn kleinere mkb-winkeliers in de food, dienstverlening zoals taxi's, praktijken van onder andere tandartsen, fysiotherapeuten en toeleveranciers van eet-en drinkgelegenheden of (culturele) evenementen toegevoegd. De toegevoegde ondernemers kunnen vanaf uiterlijk 15 april 2020 terecht bij de verruimde TOGS. 
Wil jij weten onder welke DBI-code jij valt? Bekijk dit op de website van RVO. Vanaf 22 april geldt deze regeling ook voor zorgondernemers. Meer informatie staat op de webite van RVO.

Meer informatie en aanvraag indienen?

Meer informatie om te kijken of uw onderneming gecompenseerd wordt door de RVO vindt u op www.rvo.nl

Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW)

Vanwege de uitbraak van het coronavirus heeft het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) een nieuwe regeling getroffen, de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW). De NOW is bedoeld om werkgevers die te maken hebben met omzetverlies tegemoet te komen. Hierdoor kunnen werkgevers hun werknemers met een vast en met een flexibel contract doorbetalen. De NOW komt in plaats van de bestaande werktijdverkorting, die hiermee is komen te vervallen. Het loket voor de NOW-regeling is geopend op maandagochtend 6 april.

Aanvragen, voorschot en uitbetalen

UWV voert de regeling vanaf 6 april uit. De aanvraagperiode loopt tot en met 31 mei 2020. Werkgevers geven bij de aanvraag de verwachte omzetdaling op. Als UWV positief oordeelt, keert UWV een voorschot van 80% uit. Dat gebeurt in drie termijnen. Het eerste deel van het voorschot wordt uitgekeerd binnen twee tot vier weken na de indiening van de aanvraag, al verwacht UWV dat dit voor de meeste bedrijven sneller kan. 

De NOW regeling geldt met terugwerkende kracht vanaf 1 maart en heeft een looptijd van 3 maanden.

Wat is het verschil tussen NOW en Wertijdverkorting (WTV)?

 1. De NOW is losgekoppeld van de ww. Dat betekent dat er geen aanspraak gemaakt wordt op WW rechten van medewerkers. Ook dit geldt, voor zover we dit nu kunnen overzien, met terugwerkende kracht.
 2. Werkgever verplicht zich om 100% van het loon door te betalen. Doorbetaling geldt ook voor de pensioenpremies en de opbouw van het vakantiegeld.
 3. Ontslagaanvragen op basis van economische redenen zijn tijdens de looptijd van de NOW verboden. Overige ontslaggronden en aflopende contracten vallen niet onder het verbod.
 4. De hoogte van de NOW is gebaseerd op de omzetdaling gedurende de maanden dat de NOW loopt. Dat heeft geen invloed op de lonen.
 5. Aan de NOW uitkering zit geen voorwaarde voor werktijdverkorting (WTV) verbonden.

Kijk hier voor meer informatie en het aanvraagformulier;

NOW-rekentool

Door de uitbraak van het coronavirus verwachten veel werkgevers een aanzienlijk verlies in omzet. Om werkgevers tegemoet te komen in deze tijd, biedt UWV de NOW-regeling aan bij ten minste 20% aan omzetverlies. Deze tool helpt je eenvoudig te berekenen of je in aanmerking komt voor de NOW-regeling en hoe hoog het voorschot is dat je kunt verwachten.

Bereken hoe corona-regelingen jouw onderneming helpen

Zij geven je direct inzicht in de relevante steunregelingen van overheden en financiële instellingen. Kijk op: www.coronacalculator.nl.

  Wat doet de Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen (BsGW)? 

  Het college heeft geregeld dat BSGW voor alle ondernemers in ons werkgebied alle betalingen, incasso en vorderingen drie maanden opschort. Aanvullend, ook in lijn met het verzoek van MKB-Nederland, zal BsGW over deze uitgestelde betalingen geen rente heffen.
  Voor bedrijven, denk aan ZZP-ers die in woningen zijn gevestigd doet de BsGW een oproep aan u! Vraag via de site van BsGW een verzoek tot uitstel van betaling aan.
  Deze maatregel start per direct en duurt vooralsnog tot dinsdag 30 juni 2020. Meer informatie via:

  • De website www.bsgw.nl
  • Telefonisch via de BsGW via 088 – 84 20 420

  Meer toegang tot financieringsmogelijkheden via de GO-regeling (Garantie Ondernemingsfinanciering)

  Ondernemingen die problemen ondervinden bij het verkrijgen van bankleningen en bankgaranties kunnen gebruik maken van de GO-regeling. Het kabinet heeft nu besloten om het garantieplafond van de GO verder te verhogen naar € 10 miljard (was al verruimd op 17 maart van € 400 miljoen naar € 1,5 miljard). 

  Met de GO helpt het ministerie van EZK zowel het mkb als grote ondernemingen. Dat gebeurt door garantie op bankleningen en -garanties (minimaal € 1,5 miljoen en maximaal € 50 miljoen per onderneming). Het maximale garantiepercentage is nu verhoogd van 50% naar 80% voor grootbedrijven en 90% voor het mkb met als voorwaarde dat zij worden getroffen door corona. Het maximum per onderneming was op 17 maart al tijdelijk verruimd naar € 150 miljoen. Lees meer op de website van RVO.

  Lagere premie BMKB-regeling en verhoging garantiebudget 

  Het kabinet heeft ook besloten om de premie voor de BMKB-regeling te verlagen van 3,9% naar 2%. Met deze verlaging wordt financiering toegankelijker voor ondernemers. Het kabinet vindt dat ook banken zelf goed dienen te blijven kijken naar de eigen kosten die zij in rekening brengen bij klanten en of die nog steeds reëel zijn. 

  Daarnaast wordt het garantiebudget van de BMKB verhoogd van de beschikbare € 765 miljoen naar € 1,5 miljard. Ook is besloten dat non-bancaire financiers zich kunnen accrediteren om hun bestaande klanten te financieren onder de coronamodule van de BMKB. Lees meer op de website van RVO.

  KKC-regeling: Klein Krediet Corona

  De KKC is een van de aanvullende maatregelen om ondernemers te ondersteunen vanwege de economische gevolgen van het coronavirus. Deze aanvullende maatregel is gericht op de vele kleine ondernemers. Kleine ondernemers hebben vaak moeilijk toegang tot financiële steun. Ze zijn van enorm belang voor hun lokale gemeenschap en vaak zwaar getroffen door de coronacrisis.  

  TOPSS Tijdelijk Overbruggingskrediet Programma innovatieve Start- en Scaleups

  Voor innovatieve startups en scale-ups met een gezond perspectief die als gevolg van de COVID-19 crisis moeite hebben met fundraising stelt Invest-NL 100 miljoen euro beschikbaar. De verstrekking ervan is gericht op voortzetting van activiteiten, anticiperend op een langere periode waarin fundraisen lastig zal zijn. Invest-NL financiert in de beginsel tot 50% van de financieringsronde in de vorm van een converteerbare lening. Minimaal 50% moet worden gefinancierd door huidige of nieuwe investeerders of financiers. Bij de TOPSS krijgen startups en scale-ups, die zich richten op het oplossen van maatschappelijke uitdagingen zoals werkgelegenheid, CO2-reductie en R&D, voorrang.

  Tijdelijk gratis hulp ondernemersklankbord OKB

  Het Ondernemersklankbord helpt ondernemers tijdelijk gratis in verband met het coronavirus. Omdat veel ondernemers momenteel in financiële nood verkeren, verleent het OKB de dienstverlening tijdelijk gratis. Lees hier het hele bericht

  Tips tegen digitale oplichting voor ondernemers en consumenten

  Gemeente gerelateerde vragen

  Heeft u een vraag voor de gemeente die niet financieel gerelateerd is? Neem dan contact met ons op met ons KCC via 14 0475. Waar nodig schakelen zij u door met onze bedrijfscontactfunctionaris, de heer Berendsen. U kunt hem mailen via stephanberendsen@roermond.nl. Waar mogelijk zal hij uw vragen beantwoorden dan wel u doorverwijzen naar de juiste instantie.

  Voor financieel gerelateerde vragen inzake de Bbz-regeling kunt u mailen naar BBZ@roermond.nl

  Wat doet de Veiligheidsregio Limburg-Noord?

  De Veiligheidsregio Limburg-Noord neemt besluiten om de veiligheid te borgen. Tot die besluiten horen ook de noodverordeningen. Deze noodverordeningen hebben gevolgen voor ondernemers in de detailhandel, horeca, toerisme en ambulante handel (zoals de weekmarkt). 
  Zie ook:

  Overige regelingen rijksoverheid

  Meer informatie over de regelingen van de Rijksoverheid vindt u op de volgende websites.: 

  Blijf op de hoogte!

  Op deze website vindt u per categorie updates over veiligheid, sociale zaken, ondernemen, bouwen, dienstverlening en zorgaanbieders met betrekking tot het coronavirus.

  Het laatste nieuws van de gemeente Roermond volgen kan ook via: 

   

  Uw Reactie
  Uw Reactie