Corona

Het coronavirus heeft ook gevolgen voor onze dienstverlening.
Kom alléén in dringende gevallen naar het stadskantoor. Lees hier meer informatie.
Een actueel overzicht van belangrijke updates vindt u in ons liveblog

Drank- en Horecawetvergunning

Wilt u als ondernemer alcohol verkopen of schenken? Dan heeft u een Drank- en Horecawetvergunning nodig. Als de ondernemingsvorm verandert of als u een horecabedrijf overneemt, moet u een nieuwe Drank- en Horecawetvergunning aanvragen.

Vul onderstaande formulieren in en voeg de gevraagde bijlage toe.

Verstuur de gevraagde formulieren en bijlagen per post naar:

Postbus 900, 6040 AX Roermond.

Binnen enkele dagen ontvangt u een ontvangstbevestiging. De aanvraag wordt normaal gesproken afgehandeld binnen acht weken.

Toelichting aanvraagformulier Drank- en Horecawetvergunning

 1. U geeft aan of u een drank- en horecavergunning aanvraagt voor een horecabedrijf of voor een slijtersbedrijf.
 2. Aan een in het Handelsregister ingeschreven rechtspersoon wordt een dossiernummer toegekend door de Kamer van Koophandel. Dit dossiernummer moet hier worden vermeld.
 3. De eenmanszaak en de vennootschap onder firma worden aangemerkt als natuurlijke personen. Bij deze vraag moeten alle ondernemers van de eenmanszaak of de vennoten van een vennootschap onder firma worden vermeld.
 4. Soms bestaat het bestuur van de rechtspersoon uit een andere rechtspersoon, vice versa. Deze verschillende rechtspersonen kunt u vermelden bij A, B en C. Let op dat u van elke rechtspersoon een recent uittreksel uit het Handelsregister bijvoegt.
 5. Een rechtspersoon heeft bestuursleden. Ook deze bestuursleden staan vermeld in het Handelsregister. De namen van deze bestuurders moeten bij deze vraag vermeld worden. 
  De in artikel 8, lid 2 van de Drank- en Horecawet gestelde eis (voldoende kennis en inzicht met betrekking tot sociale hygiëne) geldt niet voor leidinggevenden voor wier rekening en risico het horecabedrijf of het slijtersbedrijf wordt uitgeoefend, indien die leidinggevenden geen bemoeienis hebben met de bedrijfsvoering of de exploitatie van het horecabedrijf of het slijtersbedrijf waarvoor vergunning wordt gevraagd of is verkregen en de vergunninghouder dit in een schriftelijke verklaring bevestigt.
 6. Bij deze vraag moet(en) de leidinggevende(n) worden opgegeven die geen ondernemer of bestuurder zijn. De Drank- en Horecawet kent verschillende typen leidinggevenden.
  Leidinggevenden zijn die personen die algemene leiding geven aan de horeca- of slijtlokaliteit en de personen die onmiddellijk leiding geven aan een horeca- of slijtlokaliteit.
  Als leidinggevende wordt tevens aangemerkt de ondernemer van het betreffende horecabedrijf. Bij een vennootschap onder firma zijn dit dus alle vennoten omdat bij hen de algehele leiding van de onderneming berust.
  Daarnaast wordt als leidinggevende aangemerkt de bestuurder van een rechtspersoon, of zijn/haar gevolmachtigde voor wiens rekening en risico het horecabedrijf wordt uitgeoefend. Of sprake is van een volmacht blijkt uit het Handelsregister.
  Al deze leidinggevenden moeten in het bezit zijn van een Verklaring Sociale Hygiëne.
  Alle leidinggevenden moeten voorts de bijgevoegde "verklaring leidinggevende werkzaam in de inrichting" invullen en ondertekenen.
  Alle leidinggevenden moeten de leeftijd van 21 jaar hebben bereikt.
  Leidinggevenden mogen niet onder curatele staan, uit de ouderlijke macht of voogdij ontzet zijn en mogen niet van slecht levensgedrag zijn en moeten voldoen aan bepaalde zedelijkheidseisen.
 7. a. De opgegeven leidinggevenden moeten op grond van artikel 8, lid 3 van de Drank- en Horecawet beschikken over voldoende kennis en inzicht met betrekking tot sociale hygiëne.
  Als bewijsstuk waaruit blijkt dat de leidinggevende beschikt over voldoende kennis en inzicht met betrekking tot sociale hygiëne is aangewezen een verklaring afgegeven door de examencommissie van de Svh Onderwijscentrum te Zoetermeer (Verklaring Sociale Hygiëne). Een groot aantal diploma's/certificaten geeft recht op een Verklaring Sociale Hygiëne. U kunt hierover informatie inwinnen bij het SVH Onderwijscentrum, telefoon (088) 050 15 00.

  b. Hier wordt bedoeld dat ook door middel van verklaringen kan worden aangetoond dat men aan de gestelde eisen van handelskennis en vakbekwaamheid kan voldoen en er dus voldoende kennis en inzicht met betrekking tot sociale hygiëne aanwezig is. De originele verklaring dient te worden getoond bij het indienen van de aanvraag voor een drank- en horecavergunning. Een verklaring geeft dus hetzelfde recht als een aangewezen diploma. Tot 1 september 1987 werden deze verklaringen afgegeven door de Sociaal Economische Raad (SER). Vanaf 1 september 1987 werden deze verklaringen voor het horecabedrijf afgegeven door het Bedrijfschap Horeca. Op 2 november 1995 is met de wijziging van de Drank- en Horecawet artikel 41 komen te vervallen.

  c. In artikel VIII van de Wet van 2 november 1995, tot intrekking van de Vestigingswet Detailhandel en wijziging van de Drank- en Horecawet en van de Vestigingswet Bedrijven 1954 (overgangsrecht), is bepaald dat de eisen van sociale hygiëne als bedoeld in artikel 5 (thans: 8, derde lid, van de Drank- en Horecawet niet gelden ten aanzien van personen die op 1 januari 1996 als bedrijfsleider of beheerder staan vermeld op een krachtens de Drank- en Horecawet geldende vergunning.
  Deze personen voldoen derhalve automatisch aan de eisen van Sociale Hygiëne. 

  Als een beroep wordt gedaan op dit overgangsrecht, moet een origineel afschrift van die vergunning worden overgelegd.
 8. Deze vraag spreekt voor zich.
 9. Deze vraag heeft betrekking op de ruimte(n) (lokaliteit(en)) waar in een horecabedrijf alcoholhoudende drank wordt verstrekt of in een slijterij de lokaliteit(en) waar sterke drank en zwak-alcoholhoudende drank voor gebruik elders dan ter plaatse aan particulieren wordt verstrekt. Bij “situering” moet per lokaliteit worden aangegeven of de lokaliteit op de begane grond of op een verdieping ligt, de eventuele benaming en wat de oppervlakte van deze ruimte is.
  Ook een terras bij een horecabedrijf wordt op de drank- en horecavergunning vermeld. U moet dus ook een eventueel terras en het daarbij behorende oppervlak vermelden.

  Artikel 46 van de Drank- en Horecawet
  In dit artikel is het Overgangsrecht beschreven. Het Overgangsrecht is van toepassing op inrichtingseisen van bedrijfspanden die al op 30 september 1967 in gebruik waren voor de verstrekking van alcoholhoudende drank in de uitoefening van het horecabedrijf of slijtersbedrijf.
  Voor zover die panden op dat moment voldeden aan de ingevolge de toenmalige Drankwet (Stb. 1931, 476) gestelde eisen met betrekking tot hun afmetingen, maar niet in overeenstemming zijn met de huidige inrichtingseisen, worden zij geacht te voldoen aan de voor de uitoefening van dat bedrijf geldende afmetingseisen.
  Voorwaarde is dan wel dat die lokaliteit na 30 september 1967 niet in enig opzicht is verkleind of een verandering in de bestemming heeft ondergaan en de uitoefening van het betrokken bedrijf in de inrichting na 30 september 1967 niet gedurende een jaar anders dan wegens overmacht ononderbroken gestaakt is geweest.
 10. Deze vraag spreekt voor zich.
 11. Tijdens de openingstijden van het horecabedrijf moet altijd een leidinggevende aanwezig zijn, die op de vergunning vermeld staat. Wanneer een horecabedrijf ruime openingstijden kent, is het aannemelijk dat er meerdere leidinggevenden nodig zijn.
 12. Bij het indienen van dit aanvraagformulier moeten tevens de navolgende bescheiden worden overgelegd:
 • Verklaring “Leidinggevenden werkzaam in de inrichting” van alle leidinggevenden.
 • Vragenlijst wet Bibob (met de daarbij gevraagde documenten!).
 • Verklaring Sociale Hygiëne van alle leidinggevenden.
 • Paspoort of ander bewijsstuk (identiteitsbewijs, verblijfsvergunning) waaruit het rechtmatig verblijft in Nederland blijkt van aanvrager én leidinggevenden.
 • Arbeidsovereenkomst tussen de exploitant en de werknemers.
 • Volmachtverlening leidinggevende waaruit blijkt dat het horecabedrijf voor zijn/haar rekening en risico wordt uitgeoefend*.
 • Bouwkundige schets / plattegrond van de inrichting inclusief de daarbij behorende terrassen (schaal 1:100 met duidelijke vermelding van maten).

 

 • De aanvrager is er voorts mee bekend dat onjuiste of onvolledige gegevens en bescheiden kunnen leiden tot een weigering of intrekking van de gevraagde dan wel verleende vergunning.
 • Het is de aanvrager bekend dat elke wijziging in de bedrijfsvoering per direct en schriftelijk moet worden gemeld aan de gemeente.
 • Een vergunning wordt uitsluitend verleend aan de exploitant en op naam gesteld van de exploitant/de rechtspersoon en leidinggevenden. Een vergunning is niet overdraagbaar.
 • Het is verboden om zonder rechtsgeldige drank- en horecavergunning bedrijfsmatig of anders dan om niet alcoholhoudende dranken te verstrekken voor gebruik ter plaatse.
 • Wanneer dit aanvraagformulier onvolledig is ingevuld, of wanneer de gevraagde bescheiden niet bij de aanvraag worden overgelegd, wordt uw aanvraag niet in behandeling genomen.
 • Voor het in behandeling nemen van de aanvraag zijn leges verschuldigd.

Alle verstrekte gegevens zullen door de gemeente worden geregistreerd en worden geverifieerd op hun betrouwbaarheid. De aanvrager verklaart zich hiermee bekend en stemt daar mee in.
 

Vul onderstaande formulieren in en voeg de gevraagde bijlage toe.

Verstuur de gevraagde formulieren en bijlagen per post naar:

Postbus 900, 6040 AX Roermond.

Binnen enkele dagen ontvangt u een ontvangstbevestiging. De aanvraag wordt normaal gesproken afgehandeld binnen acht weken.

Toelichting aanvraagformulier Drank- en Horecawetvergunning Model B

 1. Dit aanvraagformulier heeft betrekking op rechtspersonen die zich richten op activiteiten van recreatieve, sportieve, sociaal-culturele, educatieve, levensbeschouwelijke of godsdienstige aard en die ingevolge artikel 2, eerste lid, van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek rechtspersoonlijkheid bezitten.

  In de praktijk betekent dit dat dit formulier bedoeld voor verenigingen, stichtingen en kerkgenootschappen.
 2. Aan een in het Handels-, verenigingen- of stichtingenregister ingeschreven rechtspersoon wordt een dossiernummer toegekend door de Kamer van Koophandel. Dit vestigingsnummer moet hier worden vermeld.
 3. Een rechtspersoon heeft bestuursleden. Ook deze bestuursleden staan vermeld in het Handelsregister. De namen van deze personen (voorzitter, penningmeester, secretaris) moeten bij deze vraag vermeld worden.
 4. Bij deze vraag moet(en) de leidinggevende(n) worden opgegeven. De Drank- en Horecawet kent verschillende typen leidinggevenden. Leidinggevenden in paracommerciële instellingen zijn die personen die algemene leiding geven aan de horecalokaliteit en de personen die onmiddellijk leiding geven aan een horecalokaliteit.

  Deze leidinggevenden moeten in het bezit zijn van een Verklaring Sociale Hygiëne.

  Alle leidinggevenden moeten de leeftijd van 21 jaar hebben bereikt.

  Leidinggevenden mogen niet onder curatele staan, uit de ouderlijke macht of voogdij ontzet zijn en mogen niet van slecht levensgedrag zijn en moeten voldoen aan bepaalde zedelijkheidseisen.

  Indien een paracommerciële rechtspersoon het horecabedrijf uitoefent, voldoen ten minste twee leidinggevenden aan de hiervoor beschreven eisen. Voor leidinggevenden in  para-commerciële instellingen bestaat overigens geen plicht meer om toezicht te houden als de kantine (tap) in bedrijf is, mits er een gekwalificeerd persoon aanwezig is. Deze persoon moet een Instructie Verantwoord Alcoholschenken hebben gevolgd.
 5. a. De opgegeven leidinggevenden moeten op grond van artikel 8, lid 3 van de Drank- en Horecawet beschikken over voldoende kennis en inzicht met betrekking tot sociale hygiëne.

  Als bewijsstuk waaruit blijkt dat de leidinggevende beschikt over voldoende kennis en inzicht met betrekking tot sociale hygiëne is aangewezen een verklaring afgegeven door de examencommissie van de Svh Onderwijscentrum te Zoetermeer (Verklaring Sociale Hygiëne). Een groot aantal diploma's/certificaten geeft recht op een Verklaring Sociale Hygiëne. U kunt hierover informatie inwinnen bij het SVH Onderwijscentrum, telefoon 088 - 050 15 00.

  b. Hier wordt bedoeld de situatie dat ook door middel van verklaringen kan worden aangetoond dat men aan de gestelde eisen van handelskennis en vakbekwaamheid kan voldoen en er dus voldoende kennis en inzicht met betrekking tot sociale hygiëne aanwezig is. De originele verklaring dient te worden getoond bij het indienen van de aanvraag voor een drank- en horecavergunning.

  Een verklaring geeft dus hetzelfde recht als een aangewezen diploma. Tot 1 september 1987 werden deze verklaringen afgegeven door de Sociaal Economische Raad (SER). Vanaf 1 september 1987 werden deze verklaringen voor het horecabedrijf afgegeven door het Bedrijfschap Horeca. Op 2 november 1995 is met de wijziging van de Drank- en Horecawet artikel 41 komen te vervallen.

  c. In artikel VIII van de Wet van 2 november 1995, tot intrekking van de Vestigingswet detailhandel en wijziging van de Drank- en Horecawet en van de Vestigingswet Bedrijven 1954 (overgangsrecht), is bepaald dat de eisen van sociale hygiëne als bedoeld in artikel 5 (thans: 8), vierde lid, van de Drank- en Horecawet niet gelden ten aanzien van personen die op 1 januari 1996 als bedrijfsleider of beheerder staan vermeld op een krachtens de Drank- en Horecawet geldende vergunning.

  Deze personen voldoen derhalve automatisch aan de eisen van Sociale Hygiëne.

  Als een beroep wordt gedaan op dit overgangsrecht, moet een gewaarmerkt afschrift van die vergunning worden overgelegd.
 6. Deze vraag spreekt voor zich.
 7. Deze vraag heeft betrekking op de ruimte(n) (lokaliteit(en)) waar in een horecabedrijf alcoholhoudende drank wordt verstrekt of in een slijterij de lokaliteit(en) waar sterke drank en zwak-alcoholhoudende drank voor gebruik elders dan ter plaatse aan particulieren wordt verstrekt. Bij “situering” moet per lokaliteit worden aangegeven of de lokaliteit op de begane grond of op een verdieping ligt, de eventuele benaming en wat de oppervlakte van deze ruimte is.

  Ook een terras bij een horecabedrijf wordt op de drank- en horecavergunning vermeld. U moet dus ook een eventueel terras en het daarbij behorende oppervlak vermelden.

  Artikel 46 van de Drank- en Horecawet
  In dit artikel is het Overgangsrecht beschreven. Het Overgangsrecht is van toepassing op inrichtingseisen van bedrijfspanden die al op 30 september 1967 in gebruik waren voor de verstrekking van alcoholhoudende drank in de uitoefening van het horecabedrijf of slijtersbedrijf.

  Voor zover die panden op dat moment voldeden aan de ingevolge de toenmalige Drankwet (Stb. 1931, 476) gestelde eisen met betrekking tot hun afmetingen, maar niet in overeenstemming zijn met de huidige inrichtingseisen, worden zij geacht te voldoen aan de voor de uitoefening van dat bedrijf geldende afmetingseisen.

  Voorwaarde is dan wel dat die lokaliteit na 30 september 1967 niet in enig opzicht is verkleind of een verandering in de bestemming heeft ondergaan en de uitoefening van het betrokken bedrijf in de inrichting na 30 september 1967 niet gedurende een jaar anders dan wegens overmacht ononderbroken gestaakt is geweest.
 8. Deze vraag spreekt voor zich. 
 9. Omdat de commerciële en niet-commerciële verstrekkers van elkaar verschillen moeten zij volgens de wet aan verschillende voorwaarden voldoen. Op grond van artikel 9 van de Drank- en Horecawet moet een paracommerciële instelling daarom bij een vergunningsaanvraag, een door het bestuur van de instelling vastgesteld bestuursreglement overleggen. Een bestuursreglement is een vorm van zelfregulatie die aan de ene kant moet voorkomen dat er ongeoorloofde concurrentie tussen commerciële horeca en paracommerciële instellingen ontstaat en aan de andere kant een verstandige verstrekking van alcohol moet bevorderen.

  Dit reglement moet waarborgen dat de verstrekking van alcoholhoudende drank in de inrichting vanuit het oogpunt van sociale hygiëne op verantwoorde wijze geschiedt. Daarom moet in dit reglement worden vastgelegd welke kwalificatienormen worden gesteld aan de voorlichtingsinstructie op het gebied van sociale hygiëne die barvrijwilligers krijgen om te kunnen voldoen aan de eis gesteld in artikel 24, tweede lid onder c van de Drank- en Horecawet en de wijze waarop door of namens het bestuur wordt toegezien op de naleving van het bestuursreglement.

  Voorts moet de para-commerciële rechtspersoon een registratie bijhouden van de barvrijwilligers die de hiervoor genoemde voorlichtingsinstructie hebben gekregen. Deze registratie of een afschrift daarvan is in de inrichting aanwezig. Ook het reglement of een afschrift daarvan moet in de inrichting aanwezig zijn.

  Let u erop dat het in te leveren Bestuursreglement wordt gedateerd, vastgesteld door het bestuur van de instelling en wordt ondertekend.
 10. Slechts gedurende een beperkte periode binnen de openingstijden van de horecalokaliteit mogen alcoholhoudende dranken worden verstrekt. Bij vraag 10 wordt gevraagd naar de openingstijden van het door uw instelling geëxploiteerde horecagedeelte. De schenktijden (van alcoholhoudende dranken) worden bepaald door de gemeente en zijn opgenomen in de Algemene plaatselijke verordening.
 11. Bij het indienen van dit aanvraagformulier moeten tevens de navolgende bescheiden worden overgelegd:
 • Verklaring Sociale Hygiëne van alle leidinggevenden
 • Door het bestuur van de instelling gedateerd, vastgesteld en ondertekend bestuursreglement
 • Vragenlijst wet Bibob (met de daarbij gevraagde documenten!)
 • Paspoort of ander bewijsstuk (identiteitsbewijs, verblijfsvergunning) waaruit het rechtmatig verblijft in Nederland blijkt van alle leidinggevenden
 • Bouwkundige schets / plattegrond van de inrichting inclusief de daarbij behorende terrassen (schaal 1:100 met duidelijke vermelding van maten)

 

 • De aanvrager is er voorts mee bekend dat onjuiste of onvolledige gegevens en bescheiden kunnen leiden tot een weigering of intrekking van de gevraagde dan wel verleende vergunning.
 • Het is de aanvrager bekend dat elke wijziging in de bedrijfsvoering per direct en schriftelijk moet worden gemeld aan de gemeente.
 • Een vergunning wordt uitsluitend verleend aan de exploitant en op naam gesteld van de exploitant/de rechtspersoon en leidinggevenden. Een vergunning is niet overdraagbaar. 
 • Het is verboden om zonder rechtsgeldige drank- en horecavergunning bedrijfsmatig of anders dan om niet alcoholhoudende dranken te verstrekken voor gebruik ter plaatse. 
 • Wanneer dit aanvraagformulier onvolledig is ingevuld, of wanneer de gevraagde bescheiden niet bij de aanvraag worden overgelegd, wordt uw aanvraag niet in behandeling genomen.
 • Voor het in behandeling nemen van de aanvraag zijn leges verschuldigd.

Alle verstrekte gegevens zullen door de gemeente worden geregistreerd en worden geverifieerd op hun betrouwbaarheid. De aanvrager verklaart zich hiermee bekend en stemt daar mee in.

 • U bent 21 jaar of ouder.
 • Als leidinggevende bent u niet van slecht levensgedrag.
 • U bent in het bezit van een Verklaring Sociale Hygiëne. Controleer of u ook ingeschreven staat in het Register Sociale Hygiëne.

U dient de volgende zaken te melden bij de gemeente:

Neem voor meer informatie contact met ons op.

 

Uw Reactie
Uw Reactie